GDPR

Politika ochrany osobných údajov

Pojmom bezpečnosti osobných údajov rozumieme proces zaisťovania ochrany osobných údajov z hľadiska ich dôvernosti, integrity, dostupnosti a dopadu porušenia bezpečnosti na subjekt údajov.

Politika bezpečnosti ochrany osobných údajov a súvisiace dokumentácie je záväzná pre všetkých zamestnancov s prístupom k osobným údajom, a to bez ohľadu na funkciu, pracovnú pozíciu či rolu v spoločnosti.

Cieľom je určiť smer a vyjadriť podporu bezpečnosti ochrany osobných údajov zo strany vedenia organizácie

Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí zaistenie bezpečnosti osobných údajov pomocou primeraných a zodpovedajúcich opatrení, ktotré budú chrániť osobné údaje tak, aby poskytli zodpovedajúcu mieru istoty našim zákazníkom a partnerom. Tento cieľ je naplňovaný vybudovaním, zavedením, kontrolovaním, údržbou a neustálym zlepšovaním dokumentovaného systému riadenia bezpečnosti osobných údajov v kontexte podnikateľských aktivít a rizík spoločnosti.

Zásady a princípy bezpečnosti osobných údajov

  • Dodržovať legislatívne a zmluvné požiadavky pre oblasť bezpečnosti osobných údajov, zabezpečiť požiadavky vyplývajúce zo zmluvných záväzkov a obecne záväzných právnych predpisov.
  • Zaisťovať systematické vzdelávanie a zvyšovanie kvalifiácie zamestnancov v oblasti bezpečnosti osobných údajov, začleňovať zabezpečenie osobných údajov do zodpovednosti za prácu.
  • Vykonávať stálu identifikáciu bezpečnostných incidentov a prijímať účinné opatrenia pre zlepšovanie bezpečnosti osobných údajov; pravidelne monitorovať a vyhodnocovať bezpečnostné riziká.
  • Zamedziť zneužitiu alebo strate osobných údajov - je definovaná zodpovednosť a spôsob ochrany pri prístupe k osobným údajom a do priestorov, kde sa nachádzajú osobné údaje.

Prehlásenie

V súlade s požiadavkami Obecného EU 2016/679 GDPR vyhlásila spoločnosť Weld-Mont s.r.o. Politiku bezpečnosti osobních údajov ako svoj záväzok. Zámerom vedenia je podporovat ciele a princípy bezpečnosti osobných údajov.